Kamera & Güvenlik

SEFA ZÜCCACİYE GIDA ELEKTRONİK EŞYA VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
MAĞAZA GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Sefa Züccaciye Gıda Elektronik Eşya Ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. (“SEFA ZÜCCACİYE”) tarafından hazırlanmıştır.

Mağazamızın içerisinde ve dış kısmında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve mağazamızın güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre görüntü kaydı yapılmaktadır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenecek kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ileSefa Züccaciye Gıda Elektronik Eşya Ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.(“SEFA ZÜCCACİYE”) sorumluluğunda muhafaza edilecek ve korunacaktır.
  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b):Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, mağaza içi can ve mal güvenliğinin sağlanması, mağaza giriş çıkışlarının kontrol edilmesi, mağaza ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin sağlanması, suç teşkil edebilecek davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, Sefa Züccaciye şube mağazaları ile buralarda bulunan ürün, araç gereç ve çalışanların, müşterilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, haftanın 7 günü, günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir. İş güvenliğinin sağlanması, mağaza içi genel düzenin sağlanması ve kayıp eşya denetlemelerinin yapılması için gerekli olan kontroller bilgi işlem ve teknik servis tarafından sağlanmaktadır.
  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c): Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır.
  4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç):Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda otomatik olan yöntemlerle elektronik olarak işlenebilecektir.
  5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d):Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Sefa Züccaciye Gıda Elektronik Eşya Ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.) Ceyhan Mahallesi Göktürk Cadde No: 9/Z2 Elbistan Kahramanmaraş adresine yazılı olarak veya [email protected] elektronik posta adresi adresine iletebilirsiniz.